PRESTIGE TRAVEL LETO 2020

TRAVEL AGENCY

Rooms „Fronte del Lido“ 3* - Alghero

Informacije Aranzmana

  • Prevoz: Avio
  • Kategorija hotela: 3 ***
  • Usluga: nd
  • Opis hotela: NOVO U PONUDI – čisto, u blizini plaže, prodavnica, restorana .... Položaj: novoizgradjene vile se nalaze u Algheru, na svega 80m od peščane plaže, u neposrednoj blizini restorana i prodavnica. Najbliža stanica autobusa koji vozi do starog grada Alghero je udaljena 150m, a najbliži supermarket je udaljen 200m. Sadržaj: Vile su sastavni deo hotela/residence Europa i ima ih ukupno 7. Nalaze se iza hotela Europa cca 80m. Ključevi za smeštaj se preuzimaju na recepciji hotela Europa. Smeštajne jedinice se nalaze u prizemlju. Smeštaj: ukupno 7 vila. Agencija Fibula u ponudi ima dvokrevetne, trokrevetne sobe i studija pozicionirane u prizemlju, svaka smeštajna jedinica ima zaseban ulaz. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), fen, klima uredjaj, TV, sef (na recepciji hotela Europa, €), Wi Fi, terasa/patio. Studio se sastoji od spavaće sobe da tri standardna ležaja + kuhinja sa sofom za jednu osobu. Usluga: noćenje sa doručkom – buffet. Služi se u restoranu hotela EUROPA koji je udaljen oko 80m. BESPLATNO – klima uredjaj, Wi Fi. Plaćanje na licu mesta: krevetac NA UPIT uz doplatu, city taxe 1 EUR po osobi po noći.

DIREKTAN ČARTER LET - PAKET ARANŽMAN
11 dana / 10 noćenja
(AVION+TRANSFER+SMEŠTAJ+VODIČ)

Dinarski deo aranžmana: 2990 din po osobi + aerodromske takse: 51,50 € po osobi + devizni deo iz tabele

 Napomena: postoji mogućnost kupovine povratne avio karte na čarter letu Beograd – Alghero – Beograd po ceni od 199 EUR po osobi + avio takse.
(plaćaju odrasli I deca od 2 god.)

 Rooms “Fronte del Lido” 3

 

 

CENA ARAN?MANA U TABELI UKLJU?UJE:
? Avio prevoz na relaciji Beograd?Alghero?Beograd (?arter let, turisti?ka klasa) - dozvoljeni prtljag do 23 kg po osobi i ru?ni do 8 kg;
? Uslugu hotelskog sme?taja na destinaciji na bazi izabrane usluge za izabrani termin prema tabeli za 10 no?enja;
? Transfer grupni od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma na Sardiniji (do hotela Horse Country se organizuje separatni transfer);
? Usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera, pru?aoca usluga na destinaciji na srpskom (u hotelu Horse Counry predstavnih ?e obilaziti putnike jednom tokom boravka);
? Tro?kove organizacije putovanja;

CENA ARAN?MANA U TABELI NE UKLJU?UJE:
? Aerodromske takse 41,5 ? (21,42 ? BEG taksa, 0,98 ? RF taksa, tax Alghero 19,10 ?; * SVI PODLEZU PLACANJU TAKSI OSIM DECE ISPOD 2 GODINE
? YQ taksu u iznosu od 10? po putniku (cene takse su podlo?ne promeni) U slu?aju pove?anja taksi, putnik je u obavezi da izvr?i doplatu pre zapo?etog putovanja.
? Deca do 1,99 god ? ne pla?aju kartu ni takse i nemaju sedi?te u avionu;
? Me?unarodno putno zdravstveno osiguranje (mo?ete kupiti kod nas u agenciji);
? Obaveznu gradsku komunalnu taksu (pla?a se na recepciji hotela) ? za boravak u hotelima sa 3* ? 1 ? po no?enju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* i 5* ? 2 ? po no?enju / po osobi. Deca do 12 godine ne pla?aju taksu.
? Tro?kove organizovanja fakultativnih isleta (Fakultativni izleti nisu obavezni niti sastavni deo programa putovanja i zavise od broja prijavljenih putnika. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Cene fakultativnih izleta su po osobi i podlo?ne su promenama. Prilikom odlaska na fakultativne izlete, postoji mogu?nost propu?tanja obroka u hotelu, i ukoliko hotel ima mogu?nost lan? paketa, treba ga obavezno naru?iti dan ranije)
? Ostale individualne i nepomenute tro?kove;

Program putovanja SARDINIJA AVIONOM:
1. dan BEOGRAD - ALGERO Po?etak programa putovanja sastankom u?esnika putovanja na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu 2 sata pre ZVANI?NO OBJAVLJENOG VREMENA poletanja aviona (Obavezno proveriti 2 dana ranije ta?no mesto sastanka i vreme poletanja aviona). Pristupanje ?alteru za predaju prtljaga, pristupanje ?alteru za paso?ku kontrolu. Let JU 9760 (Air Serbia). Planirano vreme poletanja iz Beograda ?... Prevoz avionom (?arter let) na relaciji Beograd - Algero (let traje oko 2 sata). Planirano vreme sletanja na aerodrom u Algeru ??.. Po sletanju, sledi paso?ka kontrola, preuzimanje predatog prtljaga i transfer do hotela po rasporedu u hotele gde gosti borave. Sme?taj u sobe (soba je rezervisana od 14:00 ?asova a mo?e biti i ranije u slu?aju raspolo?ivosti), no?enje.
2. dan. - 10. dan SARDINIJA Sme?taj na Sardiniji je na bazi 10 no?enja u odabranom hotelu. Slobodno vreme za kupanje, odmor, individualne aktivnosti, fakultativne izlete...
11. dan ALGERO - BEOGRAD Napu?tanje soba do 10:00 ?asova ili prema pravilima hotela, slobodno vreme do transfera na aerodrom, ?ekiranje i paso?ka kontrola. Let JU 9761 (Air Serbia). Planirano vreme poletanja iz Algera ??. ?arter let do Beograda. Planirano vreme sletanja u Beograd ??... Kraj programa.

USLOVI PLA?ANJA: Pla?anje se vr?i u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Uni Credit banke, na dan iplate.
NA?IN PLA?ANJA:
? Gotovinsko pla?anje: 40% od ukupne cene aran?mana prilikom rezervacije, preostali iznos 21 dan pre po?etka putovanja;
? ?ekovima gra?ana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aran?mana; preostali iznos se upla?uju deponovanim ?ekovima gra?ana tako da poslednja rata dospeva najkasnije 15. novembra 2020. godine. (?ekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospe?e 15.-tog u mesecu).
? Preko ra?una: uz profakturu izdatu od strane ?Prestige travel?.

Avio prevoznik je Air Serbia. Putnici ?e u avionu biti poslu?eni sendvi?ima, vodom i keksom. Po putniku je dozvoljeno no?enje 1 komada prtljaga do 23 kg te?ine kao i 1 komad ru?nog prtljaga do 8 kg koji odgovara standardu Air Serbia. Napominjemo da se svaki dodatni kilogram napla?uje po tarifi avio prevoznika koja je podlo?na promeni. Let Beograd - Algero traje oko 2 sata. Od momenta predaje prtljaga, brigu o putnicima preuzima slu?ba aerodroma i avio kompanije, a gost je du?an pona?ati se po dobijenim instrukcijama. U slu?aju ka?njenja aviona, putnik ?e sve zvani?ne informacije o novom vremenu polaska dobiti isklju?ivo od slu?be AERODROMA u Beogradu / Algeru. Raspored sedenja u avionu odre?uje aerodromska slu?ba. Spojena mesta nisu zagarantovana putnicima koji prtljag predaju me?u poslednjima ili kasne na let. Obaveza je putnika da dostave ta?ne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogu?nosti da Vas obavestimo putem SMS poruke o ta?nom vremenu leta, odnosno sastanku putnika. Putnu dokumentaciju sa vau?erima, kontaktima predstavnika ili adresom hotela uru?i?emo Vam 2 sata pre najavljenog vremena poletanja aviona na ?alteru agencije na aerodromu Nikola Tesla. Kontakt telefon osobe koja prati grupu na aerodromu ?ete dobiti u sms poruci uz vreme sastanka. Telefon je aktivan 2 sata pre zvani?nog objavljenog vremena poletanja. Obave?tenje putem SMS-a i e-maila Vam dostavljamo najkasnije 24h pred put. Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o ta?nom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju.

PODSE?AMO PUTNIKE DA OBAVEZNO PROVERE VREME LETA U AGENCIJI DVA DANA PRE PUTA.

VA?NO; Vreme poletanja aviona odre?uje avio kompanija u zavisnosti od raspolo?ivosti aviona. Postoji mogu?nost ve?ernjih i no?nih letova i da se u tom slu?aju ne stigne na predvi?eni obrok. To ne mo?e biti predmet ?albe putnika, jer je ?injeni?no stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da uti?e. Postoji mogu?nost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lan? paket (zavisi da li sme?tajni objekat ima tu mogu?nost).

RAZNE NAPOMENE I INFORMACIJE:
Evropska unija je uvela nova pravila za prelazak ?engenske granice dr?avljanima zemalja koje su izvan Evropske unije 26. juna 2013. Koja su stupila na snagu od 19. jula 2013., a odnose se na va?nost paso?a neevropskih (EU) dr?avljana. Svi koji od tog dana ulaze u zonu ?engena moraju da imaju PASO? KOJI JE VALIDAN NAJMANJE 6 MESECA nakon planiranog datuma povratka iz zemalja ?engena. Paso? tako?e ne sme da bude stariji od 10 godina. Putnici koji nisu dr?avljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim re?imom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
BROJ DANA ARAN?MANA:
Cena aran?mana se obra?unava po broju ostvarenih no?enja. Jedan hotelski dan kao i rezervisane usluge obra?unaju se od 14:00 ?asova datuma po?etka putovanja do 10:00 ?asova poslednjeg dana aran?mana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne mo?e uticati) gost u?e u hotel. Kao po?etak aran?mana ra?una se trenutak sastanka na aerodromu, dva sata pre poletanja aviona iz Beograda, a kao kraj aran?mana sletanje u Beograd.

 

PODACI O PREVOZNOM SREDSTVU:
O?ekivano vreme leta JU9760/1 BEG-AHO 12:00 (preliminarna vremena), potvrdu vremena avio kompanija ?e objaviti 48h pre poletanja. Obaveza je putnika da dostave ta?ne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogu?nosti da Vas obavestimo putem SMS poruke o ta?nom vremenu leta, odnosno sastanku putnika. Putnu dokumentaciju sa vau?erima, fiskalnim ra?unima, kontaktima predstavnika ili adresom hotela uru?i?emo Vam 2 sata pre najavljenog vremena poletanja aviona na ?alteru agencije FIBULA na aerodromu Nikola Tesla. Kontakt telefon osobe koja prati grupu na aerodromu ?ete dobiti u sms poruci uz vreme sastanka. Telefon je aktivan 2 sata pre zvani?nog objavljenog vremena poletanja. Obave?tenje putem SMS-a i e-maila Vam dostavljamo najkasnije 24h pred put. Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o ta?nom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju.
Avio prevoznik je AVIOLET (Air Serbia). Putnici ?e u avionu biti poslu?eni sendvi?ima, vodom i keksom. Kafa i sokovi uz doplatu. Po putniku je dozvoljeno no?enje 1 komada prtljaga do 23kg te?ine kao i 1 komad ru?nog prtljaga do 8 kg koji odgovara standardu AIR SERBIA 40 x20 x 55cm. Ne mogu se sabirati kilogrami, tako da dve osobe koje putuju zajedno, ne mogu predati 1 kofer preko 23 kg. Napominjemo da se svaki dodatni kilogram napla?uje po va?e?oj tarifi avio prevoznika u momentu putovanja a koja je podlo?na promeni.
Let Beograd ? Alghero (AHO) traje oko 2h i 10 min. Od momenta predaje prtljaga, brigu o putnicima preuzima slu?ba aerodroma i avio kompanije a gost je du?an pona?ati se po dobijenim instrukcijama. U slu?aju ka?njenja aviona (a ?to je mogu?a pojava u ?arter saobra?aju na koju Agencija nema uticaja i koja zavisi od stanja na aerodromima u Beogradu, destinaciji putovanja i drugim faktorima vezanim za plan leta kroz druge zemlje), putnik ?e sve zvani?ne informacije o novom vremenu polaska dobiti isklju?ivo od slu?be Aerodroma Nikola Tesla. Poslednjeg dana boravka na destinaciji, mogu?e je da povratak aviona u Beograd zbog ka?njenja zapo?ne ili se zavr?i posle pono?nih sati dana koji je objavljen kao poslednji dan boravka. Raspored sedenja u avionu odredjuje aerodromska slu?ba. Spojena mesta nisu zagarantovana putnicima koji prtljag predaju medju poslednjima ili kasne na let.


PODACI O SME?TAJNIM OBJEKTIMA:
Sme?tajni objekti iz na?e ponude su kategorizovani po zakonima zemlje u koju putujete. Shodno ugovoru sa ino partnerom navodi kategorije u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se objekat nalazi.
Sme?taj u objektima je u standardnim dvokrevetnim sobama 1/2 ili std ili dbl. (standardna soba podrazumeva kvalitet koji zadovoljava boravak za 2 osobe u sobi na standardnim razdvojenim krevetima ili bra?nom le?aju). Tre?a, ?etrvrta, peta odrasla osoba i deca po pravilu koriste pomo?ni le?aj koji mo?e biti manji u odnosu na standardni, metalni krevet na rasklapanje ili fotelja ?to se mo?e odraziti na komfor putnika.
Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi od 60% do 100% u zavisnosti od pravila hotela, fisksnog zakupa apartmana i sl. I isklju?ivo je na upit.
Organizator putovanja ne mo?e biti odgovoran ukoliko usled nedovoljnog broja gostiju u hotelu, na?in usluge ishrane bude promenjen (umesto ?vedskog stola-serviranje menija). Ukoliko jedan od sadr?aja hotela nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, organizator putovanja ne snosi odgovornost za isto.
Posebni zahtevi gostiju kao ?to su spratnost, pogled na more ili bazen ukoliko ve? ne postoje kao doplatne kategorije, se prosle?uju hotelu kao napomena/molba uz rezervaciju. Prilikom potvrde rezervacije, hotel ne potvr?uje istovremeno I molbu/napomenu, ve? na dan dolaska gostiju, ukoliko postoji raspolo?ivost za tra?eno, izlazi u susret.
Kori??enje TV ili klime u sobama/apartmanima su usluge koje se posebno pla?aju, osim ako je druga?ije nazna?eno u cenovniku. Vreme rada klima ure?aja, razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja.
Sve navedene usluge ili sadr?aji hotela samo ozna?avaju da ih hotel poseduje ali ne I da su besplatni, sem ako je iri?ito navedeno tako: FREE ili BESPLATNO (klima, sef, fitness, masa?a, sauna, sportski tereni?)
Besplatan internet ili oznaka WIFI ne podrazumeva jak signal ili brz internet u svim delovima hotela. Internet mo?e biti sporiji u odre?enim delovima hotela kao I u odre?eno doba dana.
Ukoliko se klima posebno pla?a u hotelu, potrebno je naglasiti u agenciji da ?elite sobu koja ima mogu?nost doplate za klimu, koju pla?ate na licu mesta, jer postoji mogu?nost da je broj takvih soba u hotelu ograni?en.
U promo bro?uri ili na web sajtu nije mogu?e objaviti fotografije svih vrsta sme?tajnih kapaciteta hotela (standard sobe, superior sobe, lux sobe, studija, apartmana, family sobe...). Sobe se mogu razlikovati usled promene name?taja, redekoracije, renoviranja, pogleda i pozicije sobe, razli?itih struktura kupatila (tu? kada ili kada i sl...)
Dress code/pravila obla?enja (ve?ina hotela, a naro?ito hoteli vi?ih kategorija 4* i 5* imaju obavezan dress code za vreme obroka u restoranima, obi?no ve?era. Zabranjen je ulazak u kratkim pantalonama i zahteva se od mu?karaca da imaju pantalone sa dugim nogavicama).
Produ?etak boravka u sobama poslednjeg dana odobrava isklju?ivo recepcija hotela uz nadoknadu na licu mesta.
Opis AI usluge nalazi se na na?em website. Ukoliko ga ne mo?ete na?i, molimo Vas da nas kontaktirate kako bi smo Vam ga prosledili ili uru?ili direktno.
Opisi pla?a su generalni, te na istoj mo?e biti razli?itih struktura tla, od sitnog peska do ?ljunka. Takodje se u opisima mo?e razlikovati stanje na obali i pla?i od dela ulaska u vodu (pesak van vode, ?ljunak u vodi i sl.)
Buka u objektima oko hotela, regulisana je lokalnim zakonima i pravilima i o njima brinu nadlezni inspekcijski organi.
Obzirom da su apartmani i hoteli objekti koji svoje usluge ostvaruju rentiranjem, nije za o?ekivati nove madrace, posteljinu, fri?idere I ?porete ve? opremu koju je neko upotrebljavao pre Vas prethodnih godina ali se Vama ustupa u tehni?ki ispravnom stanju
U objektima na bazi najma, mogu?e je da se opremljenost kuhinje razlikuje od objekta do objekta, usled loma ili otudjenja opreme.
Oprema ne podrazumeva kompletan servis na kakav ste navikli u svom domu i (razli?ite vrste ?erpi, supijera, kadica) ve? bazi?nu opremljenost priborom za jelo, ?a?ama, ?oljama i tanjirima. Upotreba kuhinje u apartmanima je bazi?nog karaktera za podgrejavanje.
Raspodelu soba u hotelu vr?i recepcija po dolasku. Agencija ?e proslediti zahteve i ?elje putnika hotelu, ali nije u mogu?nosti da garantuje za iste.
Gost preuzima brigu ?uvanja prtljaga tokom celog putovanja i vrednih stvari te stoga savetujemo da koristite sefove, a vrednosti ne ostavljate u sobi.
Putnik je u obavezi da prilikom prijavljivanja za put navede puno ime I prezime, ta?no kako stoji u paso?u, a naro?ito skre?emo pa?nju da putnici koji imaju slovo ? ili DJ u imenu ili prezimenu provere da li je isto tako napisano u ugovoru o putovanju.(posebno se odnosi na devoja?ko prezime putnice, skra?eni oblik imena i sl.). Pogre?no prijavljen podatak bi?e unet u avionsku kartu, vau?er za hotel i druga putna dokumenta i mo?e prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograni?nih ili aerodromskih slu?bi kao i u samim hotelima.
Prilikom prijavljivanja za put, obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridr?ava carinskih i drugih propisa.
Kod ostvarivanje popusta za dete, merodavan je datum ro?enja i starost deteta na dan povratka sa putovanja i obavezno treba dostaviti agenciji fotokopiju paso?a za dete.
Za sve ove slu?ajeve pogre?no prijavljenog podatka, Organizator putovanja ne snosi odgovornost ve? celokupan iznos ?tete i dodatnih tro?kova pripadaju putniku.
Putnik je obavezan da poseduje ME?UNARODNO PUTNO OSIGURANJE koje se mo?e kupiti kod nas u agenciji. Pograni?ne slu?be prilikom paso?ke kontrole mogu zatra?iti od putnika da poka?e propisanu koli?inu nov?anih sredstava za vreme boravka (kartice, gotovina?.), kao i me?unarodno putno osiguranje.
Opisi hotela i apartmana su sastavni deo cenovnika i nalaze se na (obavezno uzeti u agenciji ili tra?iti da se po?alju na email ukoliko nisu prilo?eni uz program). Ulazak u sobe je zvani?no posle 14h, a mo?e biti i ranije u zavisnosti od raspolo?ivosti soba.Izlazak iz soba poslednjeg dana je najkasnije do 12h.
Zbog velikog broja razu?enih hotela na pojedinim destinacijama/ostrvima u okviru paket aran?mana, pored autobuskog transfera u pratnji predstavnika agencije, postoji i mogu?nost transfera minibusom ili taksijem gde ne?e biti prisutan predstavnik agencije. Putnici ?e najva?nije informacije o destinaciji/ostrvu dobiti na prvom info sastanku, po rasporedu dobijenom po dolasku na destinaciju/ostrvo.
Prilikom transfera do hotela, koji se nalaze u gradskim zonama, mogu?e je da autobus ne mo?e da ostavi putnike ispred samog hotela, ve? na najbli?em mogu?em mestu.
Transfer se takodje mo?e obaviti i sa vi?e prevoznih sredstava.
Rezervacije ve?ine hotela se rade na UPIT i rezervacije se potvr?uju u roku od najvi?e 3 radna dana. Dnevno se dobijaju a?urirane liste od hotela koje nam prikazuju izve?taj o zauzetim kapacitetima. Ipak, ukoliko vam se slu?ajno ne potvrdi rezervacija za tra?eni hotel u tra?enom terminu, nudimo vam drugi hotel ili drugi termin ili vam vra?amo va? novac u roku od 48 sati.
Sve usmene informacije koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saop?ti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slu?ajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pru?aocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.). Za prigovore, pritu?be reklamacije, pomo? i hitne slu?ajeve putnik mo?e kontaktirati organizatora ili preko e-maila. Putnik je u obavezi da dobronamerno sara?uje i strpljivo sa?eka da se opravdana reklamacija na licu mesta otkloni u primerenom roku i prihvati ponu?eno re?enje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sa?injavaju i potpisuju. Putnik zadr?ava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom ?injenica da je nastavio kori??nje adekvatnog alternativnog re?enja smatra se da je Program u celosti izvr?en. Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, ve? isklju?ivo organizator.