Odštampajte ovu stranicu

SERHAN 3

Informacije Aranzmana

  • Opis hotela: SERHAN 3* Sadržaj hotela : restoran, bar, bazen sa delom za decu, igralište, bilijar, internet, sauna, masaža. Sadržaj soba : TV, klima uređaj, telefon, mini bar, fen, balkon. Opis smeštaja: Standardne dvokrevetne i trokrevetne sobe (max primaju 3 odrasle osobe). Bodrumski zaliv : Gumbet Usluga : noćenje sa doručkom Ishrana : švedski sto Do aerodrome : 45 km Do Bodruma : 3 km Do plaže : 150 m

10 noci

 

BODRUM BUSOM CENOVNIK PDF

Cene su izra?ene po osobi u eurima. Pla?anje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
BB-no?enje sa doru?kom HB-polu pansion APP-najam apartmana AI-sve uklju?eno

PROGRAM PUTOVANJA : 1.dan - Sastanak putnika u Beogradu,minimum pola sata pre predvi?enog vremena za polazak.Polazak autobusa u navedeno vreme.Dnevna i no?na vo?nja sa usputnim zadr?avanjima radi odmora i grani?nih formalnosti.
2-11 dan -Bodrum,sme?taj u izabrani hotel na bazi izabrane usluge.No?enje.
12.dan -Bodrum,napu?tanje hotela.Polazak za Srbiju.No?na i dnevna vo?nja sa usputnim zadr?avanjima radi odmora i grani?nih formalnosti.
13.dan ? dolazak u Beograd na mesto polaska u poslepodnevnim ili ve?ernjim ?asovima (u zavisnosti od uslova na putu i grani?nim prelazima).
CENA ARAN?MANA OBUHVATA:
? Sme?taj u hotelu po izboru iz tabele
? Boravak od 11 dana (10 no?i) sa uslugom hotela ili apartmana po izboru iz tabele
? Prevoz autobusom turisti?ke klase (audio, video oprema, A/C), uklju?uju?i i vo?nju trajektom preko Dardanela u oba smera
? Usluge transfera vodi?a i servis predstavnika agencije - inopartnera na destinaciji
? Organizacione i druge tro?kove agencije

CENA ARAN?MANA OBUHVATA:
? Tro?kove me?unarodnog zdravstvenog osiguranja sa osiguranom sumom do 30.000 Eur
? Doplatu za prevoz iz Novog Sada ? 10 Eur
? Individualne tro?kove
? Ekstra hotelske tro?kove
? Tro?kove fakultativnih izleta

PREVOZ:
? Polazak autobusa je DAN RANIJE u odnosu na datum iz tabele
? Rasporedsedenja u autobusu zavisi od vremena prijave za aran?man
? MOGU?NOST REZERVACIJE ODRE?ENOG SEDI?TA UZ UPLATU 20 ? u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na da nuplate!
? Polazak iz NovogSada- mesto polaska bi?e poznato najkasnije do 1.05.2020.
? Polazak iz Beograda ? mesto polaska bice poznato najkasnije do 01.05.2020
? Povratak iz Bodruma je poslednjeg dana iz tabele u popodnevnim ?asovima. Vreme polaska je uslovljeno lokalnim zakonskim propisima o bezbednosti saobra?aja i zavisi od vremena dolaska nove grupe. O ta?nom vremenu povratka, putnici ?e biti obave?teni u prepodnevnim satima na dan povratka.
? Za putnike koji koriste SOPSTVENI PREVOZ postoji poseban cenovnik
? Za putnike koji spajaju DVE SMENE cena aran?mana se umanjuje za 50 Eur po osobi
NA?IN PLA?ANJA:
? prilikom rezervacije 40 % ( ili za rezervacije ranog bukinga po uslovima hotela) a preostali iznos u ratama (kako odgovara korisniku usluga ) najkasnije 10 dana pre po?etka letovanja, u agenciji u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate.
? administrativna zabrana do 15.11.2020. uz uvecanje 2 % mesecno
POPUSTI I DOPLATE :
? Dete od 0 ?6,99 godina u pratnji dve punoplate?ne osobe ima besplatan sme?taj u zajedni?kom le?aju, a pla?a 70 Eur i ima mesto u autobusu
? Dete od navr?enih 7 do navr?enih 12,99 godina u pratnji dve punoplate?ne osobe u sobi ima popust 25% na cenu aran?mana i ima mesto u autobusu, sme?taj u pomo?nom le?aju i uslugu hotela kao punoplate?na osoba
? Drugo dete do navr?enih 12 ,99 godina u pratnji dve punoplate?ne osobe u sobi ima popust 25 % na cenu aran?mana, i ima mesto u autobusu, sme?taj u zajedni?kom pomo?nom le?aju i uslugu hotela kao punoplate?na osoba
? Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni le?aj ne ostvaruje pravo na popust,?to se odnosi i na apartmanski sme?taj
? Doplata za 1/1 sobu 40 % na ugovorenu cenu aran?mana.U apartmanima nije mogu?e izvr?iti doplatu.
NAPOMENA:
? Putnici mogu da se odlu?e za vrstu usluge samo prilikom rezervacije aran?mana
? Pomo?ni le?ajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije.
? U hotelima koji uslugu ishrane pru?aju po principu ?vedskog stola, postoji mogu?nost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto ?vedskog stola, ?to se ne smatra, promenom aran?mana. Za razliku od na?e, u ponudi turske kuhinje ima vi?e testenina, povr?a, vo?a, mleka i mle?nih proizvoda, a manje mesa i mesnih prera?evina! Koli?ina i izbor hrane zavise od kategorije hotela!
? U sobe se ulazi prvog dana boravka izme?u 12.00h i 15 h i napu?taju se u 10.00h zadnjeg dana boravka!!!
? Vreme rada klima ure?aja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja
? Usluga AI (sve uklju?eno) podrazumeva neograni?eno konzumiranje jela i doma?ih pi?a iz ponude hotela kao i odre?ene hotelske usluge
? Usluga no?enje sa doru?kom podrazumeva uslugu ?vedskog stola (Turska kuhinja spada u mediteranski tip gde se posluzuje prete?no povr?e)
? Usluga polupansion podrazumeva ishranu tipa ?vedskog stola (u ishrani preovla?uje mediteranski tip ishrane ?to podrazumeva manje koli?ine mesnih proizvoda a ve?i izbor salata i testa)

 

Aran?man je ra?en na bazi minimum 50 putnika, u suprotnom krajnji rok za obave?tavanje o otkazu aran?mana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.U slu?aju promena na monetarnom tr?i?tu, kao i promene u cenama prevoznika agencija zadr?ava pravo da koriguje cenu aran?mana i uslugaJednom upla?eni dinarski iznos ne podle?e promeni usled promene kursa
Organizator putovanja PrestigeTravel Novi Sad. Licenca broj: OTP 398/2020
Cene su izra?ene po osobi u ? Cenovnik br.3 od 01.02.2020. do 29.02.2020.